Kezdő (Alapfok/A1) leckék tartalomjegyzéke

A kezdő szint leckéit erről az oldalról éred el, ha az adott lecke gombjára kattintasz.

Ha (teljesen) kezdő, újrakezdő, ismétlő, turistáskodó, kíváncsiskodó vagy, jó helyen jársz! 🙂

KEZDŐLAPOKOSODÓ
e

Contenuto livello A1 - A1-es szint tartalma

Az olasz ábécével kezdünk, játszunk a betűkkel,
megtanulsz írni, olvasni,
megismered a szóhangsúlyt,
majd megyünk a szavakra.
főnevekkel, névelőkkel,
melléknevekkel,
majd az igékkel ismerkedünk.
Az elöljárószavak kellenek még
ahhoz, hogy minden elem 
meglegyen egy olasz mondat összerakásához.
A visszaható igékszámok,
birtokos szerkezetek
és az elöljárószavak 
második szerepükben 
sem maradnak ki ebből részből.

Argomenti – Témák

köszönési formák * bemutatkozás * hogylét kifejezése * életkor kifejezése * ki? mi? * foglalkozások * egy, érik a meggy * személyleírás * mit csinálsz? * rendelés bárban * utazástervezés * lakás, berendezés leírása * szobafoglalás * elfoglaltság * napi rutin * bejelentkezés szállodába * család

Grammatica – Nyelvtan

olasz ábécé * betűzés * személyes névmás alany esete1 * essere ige * magánhangzók, kettős- és hármashangzók * stare ige * mássalhangzók * tőszámnevek 0-tól 100-ig * avere ige * szóhangsúly * főnév neme * határozott névelő * fare ige * határozatlan névelő * tőszámnevek 100-tól * melléknevek * questo * szabályos igék ragozása * személyes névmás2 * -care, -gare, -ciare, -giare, -sciare, -gere, -cere, -scere és az -iare végű igék * rendhagyó igék ragozása * módbeli segédigék * kérdőszavak * elöljárószavak1 * mondat * elöljárós kérdőszavak * névelős elöljárószavak * nem valódi elöljárószavak * esserci * sorszámnevek * napok * hónapok * évszakok * dátum * quello * bello * óra * visszaható igék * di * birtokos névmás

Lakása kitárt ajtaja mellett álló mosolygós család.

Prima unità - Első lecke

Benvenuti! – Isten hozott!

Téma:
Köszönési formák
Nyelvtan:
olasz ábécé * betűzés
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulod,
hogyan köszönj,
az olasz abc-t és a betűzést.

Seconda unità - Második lecke

Piacere! – Örvendek!

ma:
Bemutatkozás
Nyelvtan:
személyes névmás alany esete1 * essere ige *
magánhangzók, kettős- és hármashangzók ejtése
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulsz
bemutatkozni,
megismered a
személyes névmásokat,
az essere ige ragozását,
a magánhangzók,
a kettős- és hármashangzók ejtését.

Terza unità - Harmadik lecke

Come stai? – Hogy vagy?

Téma:
Hogylét kifejezése
Nyelvtan:
stare ige * mássalhangzók ejtése
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulod
megtudakolni mások hogylétét,
a stare ige ragozását,
és megismered a
mássalhangzók ejtését.

Quarta unità - Negyedik lecke

Quanti anni hai? – Hány éves vagy?

Téma:
Életkor kifejezése
Nyelvtan:
tőszámnevek 0-tól 100-ig *
avere ige * szóhangsúly
Tartalom:
Ebben a leckében
megtanulod a számokat
0-tól 100-ig,
az avere ige ragozását,
megkérdezni mások életkorát,
végül pedig, hogy
hol hangsúlyozd a szavakat.

Quinta unità /a. ) - Ötödik lecke /a.)

Chi sei? Che cosa hai? – Ki vagy? Mid van?

Téma:
Dolgok
Nyelvtan:
főnév neme EGYES szám
Tartalom:
Ebben a leckében
találkozol sok főnévvel
EGYES számban, és
megtanulod felismerni őket
végződésük szerint
egy interaktív gyakorlat segítségével.

Quinta unità / b. ) - Ötödik lecke / b.)

Chi siete? Che cosa avete? – Kik vagytok? Mitek van?

Téma:
Dolgok
Nyelvtan:
főnév neme TÖBBES szám
Tartalom:
Ebben a leckében
találkozol sok főnévvel
TÖBBES számban, és
megtanulod felismerni őket
végződésük szerint
egy interaktív gyakorlat segítségével.

Sesta unità - Hatodik lecke

Cosa fai? – Mit csinálsz?

Téma:
Foglalkozások
Nyelvtan:
határozott névelő * fare ige
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulsz
néhány foglalkozásnevet,
megtudod, hányféle
határozott névelő van az olaszban,
és megtanulod a fare ige ragozását.

Divatbemutatón vonulnak ki a lányok sorban.

Settima unità - Hetedik lecke

Una, matura l’amarena… – Egy, érik a meggy…

Téma:
Egy, érik a meggy…
Nyelvtan:
határozatlan névelő * tőszámnevek 100-tól
Tartalom:
Ebben a leckében a 
határozatlan névelőkkel
ismerkedsz meg,
és folytatjuk a számolást 
100-tól fölfelé.

Divatbemutatón vonulnak ki a lányok sorban.

Ottava unità - Nyolcadik lecke

Come sei? – Milyen vagy?

Téma:
Személyleírás
Nyelvtan:
melléknevek * questo
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulod,
hogy írd le valaki külsejét, 
a melléknevek egyeztetését
a főnevekhez, és
a questo-ez mutató névmás használatát.

Nona unità - Kilencedik lecke

I due amici – A két barát

Téma:
Barátság
Nyelvtan:
szabályos igék ragozása *
személyes névmás2 *
-care, -gare,
-ciare, -giare, -sciare,
-gere, -cere, -scere
és az -iare végű igék ragozása
Tartalom:
Ebben a leckében belekezdünk
a szabályos igék ragozásba,
és elárulom a
személyes névmás
többi alakját.

Bárpult mögött kávét készítő mosolygós báros lány.

Decima unità - Tizedik lecke

Vogliamo prendere qualcosa? – Veszünk valamit?


Téma:
Rendelés bárban
Nyelvtan:
rendhagyó igék ragozása *
módbeli segédigék * kérdőszavak
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulsz
bárban rendelni,
megtanulod a
rendhagyó igék ragozását,
a módbeli segédigéket
és az összes kérdőszót.

Undicesima unità - Tizenegyedik lecke

Allora, dove andimo? – Akkor, hova megyünk?

Téma:
Utazástervezés
Nyelvtan:
elöljárószavak1 * mondat *
elöljárós kérdőszavak
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulsz
utazástervezéssel
kapcsolatos kérdéseket,
ismerkedünk Olaszországgal,
megismered az
elöljárószavakat és használatukat,
az elöljárós kérdőszavakat
és az egyszerű mondat szórendjét.

Dodicesima unità - Tizenkettedik lecke

La casa – Az otthon

Téma:
Lakás leírása, berendezés
Nyelvtan:
névelős elöljárószavak *
nem valódi elöljárószavak * esserci
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulod
a bútorok neveit és hogy
hogy írj le egy lakást,
megtanulod összevonni
a határozott névelőt az elöljárószavakkal,
megismered a nem valódi elöljárószavakat és
az esserci ige használatát.

Mosolygós női alkalmazott utazási irodában, asztala mögött

Tredicesima unità - Tizenharmadik lecke

Andiamo in un’agenzia di viaggi! – Menjünk egy utazási irodába!

Téma:
Szobafoglalás, elfoglaltság
Nyelvtan:
sorszámnevek *
napok * hónapok * évszakok * dátum *
quello, bello
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulsz
szállodai szobát foglalni,
mesélni a
napi elfoglaltságaidról,
megismered a
sorszámneveket, a
napok, hónapok,
évszakok neveit, a
dátumozást, és a
quelloazbelloszép 
egyeztetését.

Mosolygós lány ágyból lenyom egy ébresztő órát.

Quattordicesima unità - Tizennegyedik lecke

Una giornata – Egy nap

Téma:
Napi rutin
Nyelvtan:
óra * visszaható igék
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulod,
hogyan kérdezd meg,
hány óra van és
megtudod, hogy mik azok a
visszaható igék.

Recepciós pulton egy férfikéz tart egy kulcsit.

Quindicesima unità - Tizenötödik lecke

Questa è la chiave della nostra camera? – Ez a mi szobánk kulcsa?

Téma:
Bejelentkezés szállodába, családtagok
Nyelvtan:
di * birtokos névmás
Tartalom:
Ebben a leckében megtanulsz
bejelentkezni szállodába,
megismered a családtagok nevét,
megtanulod a di elöljáró használatát
a birtok kifejezésére és a
birtokos névmást.

error: Content is protected !!